NU BARCONE

Murolo - Valente


Nu barcone 'e campagnuole
cu ll'amènta e 'o ppetrusino:
na cammisa 'e tela 'e lino
spasa ô sole...
Senza máneche, scullata,
cu 'e ffettucce e cu 'o merletto...
cu na cifra rossa, 'mpietto,
ricamata...

Va' te pesca, 'int'a 'sta casa,
'sta cammisa chi ll'ha spasa...

Passa 'o figlio d''o duttore,
cu 'o sicario e cu 'o bambù:
"Chi addimmanna nun fa errore..."
Ttuppe - ttuppe - ttuppe - ttu...

Ttrácchete - ttrácchete...Favurite,
tengo a fígliema bona malata...
Site miédeco e ll'ît''a saná!...
Ttrácchete - ttrácchete - ttrácchete - ttrá...

Nu barcone 'e campagnuole
cu ll'amenta e 'o ppetrusino:
'sta cammisa 'e tela 'e lino
spasa ô sole...
'E mmugliere stanno lése:
"Chi sarrá 'sta furastèra?..."
Nu "ciù - ciù", matina e sera,
p''o paese...

Va' te pesca, 'int'a 'sta casa,
'sta cammisa chi ll'ha spasa...

Ma 'o nutaro è cacciatore
passa e spassa, nun pò cchiù...
"Chi addimmanna nun fa errore..."
Ttuppe - ttuppe - ttuppe - ttu...

Ttrácchete - ttrácchete...'o zi' nutaro!...
Figliema Rosa vò' fá na scrittura:
Nu casino nce avimm''a accattá...
Ttrácchete - ttrácchete - ttrácchete - ttrá...

E na chiorma 'e campagnuole
lassa 'a tráfeca d''o vino
p''a cammisa 'e tela 'e lino
spasa ô sole...
Chi alleccuto tene mente,
chi sta muscio, chi sta allero...
ma ogneduno fa 'o penziero
malamente...

Va' te pesca, 'int'a 'sta casa,
'sta cammisa chi ll'ha spasa...

Po' s'aunísceno 'o calore,
ll'astinenza e 'a giuventù...
"Chi addimmanna nun fa errore..."
Ttuppe - ttuppe - ttuppe - ttu...

Ttrácchete - ttrácchete...Tropp'onore...
ma Rusina se sposa 'o nutaro...
e 'o duttore 'o cumpare lle fa...
Ttrácchete - ttrácchete - ttrácchete - trá...