FURTURE'

Cinquegrana - Gambardella

Tien''a vetélla
comm''a vucchella,
Furturè'....

Piccerenèlla,
piccerenèlla,
Furturè'...

Che dice, che faje?
che pienze...mm''a daje?
Furturè'...

Io mo moro, mo moro, mo moro, mo moro,
mo moro, mo moro, mo moro, mo moro...
pe' te...

Eh - eh - eh - eh...
Uh, quanto è bello a fá 'ammore cu te!...

Ah - ah - ah - ah - ah...
Uh, quanta vote te voglio vasá!...

Eh - eh - eh - eh - eh...
Uh, quant'è bello a fá 'ammore cu te!...

Ah - ah - ah - ah - ah...
Uh, quanta vote te voglio vasá!...

'Sta bella schiòcca
de rose scicche,
Furturè'...

ca tiene 'mmocca,
chisà a chi attocca,
Furturè'...

Che dice, che faje...
.................................

'Sta bionda trezza
chiena 'e bellizze,
Furturè'...

mme fa ascí pazzo,
guardá nun pòzzo...
Furturè'...

Che dice, che faje...
.....................

Miette 'sta mana,
ca tocca e sana,
Furturè'...

'ncopp'a 'sta spina,
ca mm'arruvina...
Furturè'...

Che dice, che faje...
.....................