TIEMPE FELICE

De Curtis - Valente

Quann'i' mme ne partette, t'allicuorde?
Tu faticave 'mmiez'â terra 'e tato...
Nuje stévamo accussí bell'affiatate
Ma po' mme ne partette...t'allicuorde?

Ah, che tiempe felice!
Ah, che belli mumente!
Mo mme vènono a mente...
Ma nun tòrnano cchiù!

II

Te si' scurdata 'e 'mmiez'a lu ggranone...
E quanno 'o sole, 'mpierno, mm'abbruciava?
E 'a vócca mia cu 'a toja s'abbagnava!
Te si' scurdata 'e 'mmiez'a lu ggranone!?

Ah, che tiempe felice!
......................

III

E mo ca só' turnato, core mio,
Mé', viene a la fatica â terra 'e tato...
Pruvammo n'ata vota a stá affiatate...
scuntámmoce 'o pperduto...core mio.

Ah, che tiempe felice!